Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry lausui pyynnöstä Valtiovarainministeriölle Verodirektiivistä

Lausunto 3.4.2024 / Valtionvarainministeriö / VN/24051/2023

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto koskien Valtiovarainministeriön esitystä hallitukselle koskien arvonlisäverolain muuttamisesta (Verokantadirektiivi).

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry (jäljempänä SOA ry) kiittää mahdollisuudesta lausua Valtiovarainministeriön esityksestä hallitukselle koskien arvonlisäverolain muuttamista.

Esitys:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Esityksen tarkoituksena on täytäntöön panna neuvoston direktiivi (EU) 2022/542 direktiivien 2006/112/EY ja (EU) 2020/85 muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta.

Arvonlisäverolakiin lisättäisiin direktiivin edellyttämät suoratoistona lähetettävien tai virtuaalisesti toteutettavien opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuksien, messujen ja näyttelyjen sekä muiden vastaavien tilaisuuksien verotuspaikkaa koskevat säännökset. Elinkeinonharjoittajalle luovutettavaan palveluun sovellettaisiin palvelukaupan myyntimaan yleissäännöstä, jolloin palvelu verotettaisiin ostajan sijoittautumispaikassa. Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle luovutettu palvelu, joka liittyy opetukseen, tieteellisiin palveluihin, kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuksiin, messuihin ja näyttelyihin ja muihin vastaaviin palveluihin sekä niiden järjestämiseen, verotettaisiin vastaavasti paikassa, johon muu kuin elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut tai jossa hänellä on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka.

Arvonlisäverolain säännöksen, joka koskee liikuntapalvelujen sekä teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksuihin sovellettavaa alennettua verokantaa, sanamuotoa yhdenmukaistettaisiin vastaamaan direktiivin muotoilua. Säännökseen tehtäisiin lisäksi direktiivin edellyttämät tarkennukset siitä, että alennettu verokanta soveltuisi sekä fyysisiin tapahtumiin paikan päällä että suoratoistona lähetettäviin tapahtumiin. Arvonlisäverolakiin tehtäisiin direktiivin edellyttämät taide-, keräily- ja antiikkiesineiden voittomarginaalijärjestelmää ja alennetun verokannan soveltamista koskevat muutokset. Marginaaliverotusmenettelyä ei saisi soveltaa silloin, kun verovelvolliselle jälleenmyyjälle luovutettuihin tai tämän maahantuomiin taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin on sovellettu alennettua verokantaa.

SOA kannattaa yllä olevaa esitystä, joka selventää nykyistä tilannetta.

Tapahtuma-ala, ohjelmatoimistoala sekä alennetun arvonlisäverokannan noston vaikutukset:

SOA ry tuo esille myös asian käsittelyn yhteydessä alennettujen arvolisäverokantojen noston. Tähän SOA:n kanta on erittäin kielteinen. SOA kantaa suurta huolta alan kannattavuuden ja kuluttajakysynnän osalta, mikäli arvolisäveron nosto toteutuu. SOA arvioi, että nostolla on alan työllisyyteen, yritysten

kannattavuuden ja kansalaisten hyvinvointiin merkittävä negatiivinen vaikutus. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kuluttajien mahdollisuudet – erityisesti taloudellisesti vaikeimmassa asemassa olevien – hankkia lippuja merkittävästi pienenee, joka luo sosiaalista eriarvoisuutta sekä kasvattaa mielenterveyden ongelmia.

Elävän musiikin alan toimijat, tapahtumajärjestäjät ja alan yritykset ovat vasta toipumassa edellisten vuosien toimintakielloista. Festivaalit, keikkapaikat ja koko tapahtuma-ala ovat juuri päässeet tekemään ensimmäisen täyden toimintavuoden koronan jälkeen. Juuri nyt toimiala ei tarvitse yhtään kasvua ja kannattavuutta heikentävää päätöstä.

Kustannusten nousu tapahtuma-alalla on ollut hyvin voimakasta koronan jälkeen. Kustannukset ovat nousseet huomattavasti yleistä inflaatiotasoa kovempaa. Tämä on jo valmiiksi vaikuttanut alan yritysten kannattavuuteen maltillisista lippujen hintojen korotuksista huolimatta. Arvonlisäveron korotus tulee lisäämään painetta hinnankorotuksiin ohjelmanmyyntialalla tai heikentämään sen kannattavuutta.

Arvonlisäveronkorotus tulee vääjäämättä vaikuttamaan tapahtumien kysyntään. Kun Suomi on jo taantumassa ja yritysten epävarma tilanne heijastuu suhdanneherkälle tapahtuma-alalle erityisesti yritystapahtumiin, olisi erityisen tärkeää huolehtia kuluttajatapahtumien kysynnästä. Jos arvonlisäverokorotuksesta aiotaan pitää kiinni, tarvitaan vastaavasti kysyntää piristäviä päätöksiä.

Pääsylippujen arvonlisäveron korotuksesta lyö koronarajoitusten, niiden aiheuttaman osaajakadon ja voimakkaan kustannusnousun kiusaamaa tapahtuma-alaa juuri, kun toimiala on päässyt toipumaan kohti kasvu-uraa.

Lisätietoa:

Veikko Lehtola, puheenjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

puheenjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

+358 50 472 6109

Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

+358 40 526 7260

SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry (jäljempänä SOA) on vuodesta 2010 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista. SOA tekee työtä parantaakseen jäsenistönsä ammattialan edellytyksiä ja mm. ylläpitää maassamme yleisesti käytössä olevia ja virallisia esiintyjämyynnin ohjelmatoimitusehtoja. Jäseniä yhdistyksellä on tällä hetkellä yli 50 yritystä.