SOA:n lausunto Ympäristöministeriölle Rakennuslain muutosesityksestä

Lausunto 28.2.2024

Ympäristöministeriölle

SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry kiittää mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä rakentamislain muuttamisesta (lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34558/2023)

SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry tukee Tapahtumateollisuus ry:n 21.2.2024 jättämää ”kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien hallituksen esitystä rakentamislain muuttamisesta (lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34558/2023)

Alla Tapahtumateollisuus ry:n lausunto:

Tapahtumateollisuus ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä rakentamislain muuttamisesta (lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34558/2023)

Tapahtumateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä rakentamislain muuttamiseksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Tapahtuma-alan kannalta hallituksen esityksen merkittävin muutos liittyy 42.1 pykälän

4-kohdan muutoksiin. Tapahtumateollisuus ry pitää hyvin tervetulleena sitä, että “Lisäyksellä varmistettaisiin, että rakentamislupaa ei edellytettäisi yksittäistä tapahtumaa varten pystytettävältä tapahtumarakenteelta, joka on käytössä joidenkin tuntien, tai pisimmilläänkin joidenkin viikkojen ajan”.

Muutos on tärkeä niin hallinnollisen tarkoituksenmukaisuuden, lupavaatimuksen aiheuttaman aikatauluepävarmuuden kuin lupaprosessiin sitoutuvien kustannusten ja työajan näkökulmasta. Tapahtumapystytys eroaa niin aikajänteeltään kuin taloudelliselta volyymiltään niin merkittävästi rakentamisesta, ettei niihin voi arjen työn häiriintymättä soveltaa samoja sääntöjä. Tapahtumarakenteet ovat useimmiten myös tehdasvalmisteisista osista kerta toisensa jälkeen täsmälleen samalla tavalla koottavia rakenteita. Tällöin kokoamisen ja käytön turvallisuuden kannalta olennaista on tehdasvalmistetun tuotteen ja sen osien vaatimustenmukaisuus ja ammattimainen, ohjeiden mukainen kokoaminen.

Tapahtuman tarkempi ajallinen määrittely

Tapahtuma-alan toimintaan sovellettavalle sääntelylle on valitettavasti tyypillistä sen epäyhdenmukaisuus ja tulkintalinjan muuttuminen ilman säädösmuutoksia. Tämän vuoksi Tapahtumateollisuus ry pitäisi arvokkaana, että lain tasolla määriteltäisiin, kuinka pitkäksi ajaksi pystytettävä rakenne katsotaan tapahtumarakenteeksi.

Tapahtumateollisuus ry näkee hyvänä ja monin tavoin perusteltuna Helsingin kaupungin käyttämää aikarajaa, jonka mukaan enintään kahdeksi kuukaudeksi pystytettävä rakenne katsotaan väliaikaiseksi tapahtumarakenteeksi.

Pysyvien rakenteiden luvanvaraisuus

Rakentamislaissa jäisi yhä rakennusluvanvaraiseksi hyvin pienten katsomoiden rakentaminen. Tapahtumateollisuus ry toivoo, että valmistelussa arvioitaisiin vielä, onko esimerkiksi viiden hengen katsomolta, käytännössä siis penkiltä, tarkoituksenmukaista edellyttää rakennuslupaa.

Tapahtuma-alan kannalta on kuitenkin huomattavasti merkityksellisempää, että väliaikaiset tapahtumarakenteet on hallituksen esityksessä jätetty rakennusluvanvaraisuuden ulkopuolelle. Tästä näkökulmasta Tapahtumateollisuus ry pitää jo tähänastisia hallituksen esityksen lausuntoversiossa esitettyjä muutoksia alan kannalta positiivisina ja tärkeinä.

Yhtymäkohdat muuhun rakentamisen sääntelyyn

Tapahtuma-ala on oma elinkeinonsa, jolla on yhtymäkohtia muun muassa rakennus-, media- ja kulttuurialoihin. Koska tapahtumaelinkeinon tunnistaminen on vielä varsin puutteellista, tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi osaamisesta tai sääntelystä puhuttaessa tapahtuma-ala rinnastetaan edellä mainittuihin aloihin.

Samaan aikaan rakentamista säännellään monella tapaa omana erityisenä toimialanaan. Esimerkiksi tilaajavastuulaissa on erikseen rakentamista koskevaa sääntelyä ja työturvallisuuslain soveltamisessa rakennusalaa koskee oma erityissääntelynsä kuten valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Kun tapahtuma-alaa ei tunnisteta lainsäädännössä omana elinkeinonaan, on tapahtuma-ala hyvin alttiina myös muusta lainsäädännöstä tulevalle rakentamisen sääntelylle.

Tätä rakennusalan sääntelyn laajentumista tapahtumaelinkeinon harjoittamiseen ei voi estää yksin rakentamislain muutoksilla. Mutta kun ympäristöministeriössä ja sen hallinnonalalla on hyvin vahva rakentamisen asiantuntemus, Tapahtumateollisuus ry näkee, että tässä hallituksen esityksen perusteluissa on mahdollisuus ottaa kantaa siihen, mitä katsotaan rakentamiseksi ja millä perusteella rakentamistulkintaan on tehty määrättyjä rajauksia. Tämä edesauttaisi tavoitetta, että rakentamisen määritelmä olisi nykyistä yhdenmukaisempi ja sen myötä selkeämpi läpi suomalaisen lainsäädännön. Tällöin rakentamisen määritelmä ei myöskään laajenisi muilla toimialoilla, tässä tapauksessa tapahtuma-alalla, tehtävään työhön.

SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry (jäljempänä SOA) on vuodesta 2010 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista. SOA tekee työtä parantaakseen jäsenistönsä ammattialan edellytyksiä ja mm. ylläpitää maassamme yleisesti käytössä olevia ja virallisia esiintyjämyynnin ohjelmatoimitusehtoja. Jäseniä yhdistyksellä on tällä hetkellä yli 50 yritystä.