Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n koonti hallitusohjelmasta

SOA on käynyt hallitusohjelmaa läpi ja tunnistaneet sieltä ohjelmatoimistoalan kannalta asioita, joista osa edistää ja osa patoaa alan kehitystä. Ohjelmassa alan elinvoimaa heikentää alennetun arvonlisäkannan nosto esimerkiksi lippujen hintojen ja ohjelmamyynnin osalta, mutta toisaalta kasvupotentiaalia tarjoavat yrittäjyyttä edistävät kirjaukset, suunnitelmat opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön välisestä yhteistyöstä, kulttuuripoliittisesta selonteosta sekä luovia aloja koskevasta kasvusopimusmallista.

Hallitusohjelma on suunnitelma hallituksen tulevasta toiminnasta ja päätöksistä ja niihin voi vielä vaikuttaa. SOA:n jäsenistöä kannustetaan tämän kautta ottamaan yhteyttä ja tuomaan omia näkökulmia ja kokemuksia siitä, miten hallitusohjelman kirjaukset ja uuden hallituksen politiikka vaikuttaa ohjelmatoimistojen työhön. Viemme asioita eteenpäin ja vaikutamme yhteistyössä elävän musiikin kentän asioihin erityisesti LiveFin ry:n sekä Tapahtumateollisuus ry:n kanssa.

Alla on joitain keskeisimpiä nostoja ohjelmatoimistojen ja elävän musiikin alan näkökulmasta, mutta voit lukea koko hallitusohjelman täältä:

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/158702198/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+16.6.2023.pdf/2febf7a7-d5a1-6f17-df2d-95561de7a6de/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+16.6.2023.pdf?t=1686924779616

Ohessa poimintoja ohjelmasta ja lyhyitä kommentteja poimintoihin – kommentit ja poiminnat ovat kooste ohjelmatoimistoalalle Tapahtumateollisuus ry:n ja LiveFin ry:n jäsenkirjeestä:

Yrittäjyyteen liittyviä kirjauksia:

s. 17: Käynnistetään arviointi YEL-järjestelmän kehittämistarpeista. Osana arviointia selvitetään YEL-maksujen keskittämistä Melaan.

s. 62: Sairausajan palkkaa muutetaan siten, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on omavastuupäivä, jolta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu. Omavastuupäivää ei sovellettaisi viiden vuorokauden
tai sitä pidempiin sairauslomiin, eikä silloin kun työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista.

s. 69: Työmarkkinatuen, peruspäivärahan, sairauspäivärahan, Kelan kuntoutusrahan ja vanhempainpäivärahojen vähimmäistaso yhtenäistetään ja lapsikorotukset, korotusosat sekä suojaosat poistetaan

s. 71: Työttömiä kannustetaan kokopäivätyöhön poistamalla työttömyysturvan suojaosat ja uudistuksen vaikutuksia seurataan.

s. 98: Vahvistetaan palvelutalouden kasvuedellytyksiä ja monipuolistetaan viennin rakenteita.

s. 99: Helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

s. 100: Hallitus sitoutuu purkamaan kautensa aikana vähintään 300 yrityksiä ja kansalaisia
haittaavaa normia.

 Kommentit:

YEL-maksujen osalta on tuotu esiin, että koska tapahtuma-alan yritystoiminta sijoittuu niin monen eri TOL-luokituksen alle, aiheuttavat nykyiset YEL-laskentaperusteet yritysten välille epätasa-arvoisuutta. Tähän pyritään vaikuttamaan niin, että YEL-maksut perustuisivat yrityksen tosiasiallisiin palkkoihin, ei toimiala mediaaniin.

SOA kehottaa jäseniään viestimään aktiivisesti siitä, miten ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomuus vaikuttaa arjessa. Samoin suojaosien poiston vaikutusta on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Tapahtuma-alalla tilapäistyövoimaa paljon päätoimisten työllisten määrään nähden, ja suojaosien poisto voi vaikuttaa työttömien halukkuuteen ottaa vastaan tilapäistyötä. Toisaalta alalla on paljon pieniä ja mikroyrityksiä, joten tuo ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen voi vaikuttaa positiivisesti yritysten mahdollisuuteen rekrytoida tekijä.

Tapahtumiin ja niiden kirjauksiin liittyviä kirjauksia:

s. 67: Hallitus laajentaa kulttuuri-, vapaa-ajan ja liikuntaseteleiden käyttöä ja luo uusia tapoja lisätä työntekijöiden liikkumista työhyvinvoinnin parantamiseksi.

s. 91: Hallitus laatii kulttuuripoliittisen selonteon. Selonteon yhteydessä hallitus toteuttaa
poikkihallinnollisen luovien alojen kasvustrategian.

s. 91: Edistetään suomalaisen taiteen, kulttuurin ja luovien alojen kansainvälistymistä parantamalla Creative Finlandin toimintaedellytyksiä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa.
Suomalaisen taiteen sekä luovien alojen yritysten kansainvälistymisen edellytyksiä parannetaan ja kulttuurialan roolia maakuvatyössä vahvistetaan. Kehitetään kasvua vauhdittavia malleja av-alalle sekä muille toimialoille, kuten kirjallisuuteen ja musiikkiin.

s. 91: Hallitus ratkaisee kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia osana sosiaaliturvauudistusta. Erityistä huomiota kiinnitetään freelancereiden asemaan.

s. 97: Talouden ja viennin kivijalkaa vahvistetaan sitoutumalla toimenpiteisiin, joilla tuplataan kasvuhakuisten keskisuurten yrittäjävetoisten yritysten (ns. Mittelstand) määrä vuoteen 2030 mennessä

s. 120: Hallitus korjaa säädettyä rakentamislakia niin, että hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy sekä päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy. Määritellään lakiin rakennuslupien käsittelyaikatakuu.

s. 195: Tapahtumien katsomoturvallisuutta edistetään.

s. 236: Siirretään nykyiseen 10 % alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:iin lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä.

Kommentit:

Tapahtumalippujen arvonlisävero nousee 10 % -> 14 %, mikä voi vaikuttaa tapahtumalippujen kysyntään. Toisaalta alan näkökulmasta kannattaa hyödyntää mahdollisuus kulttuuri-, vapaa-ajan ja liikuntaseteleiden käytön laajentamiseen ja tavoitella edun verotuksellisen rajan nostoa.

Kulttuuripoliittinen selonteko ja sen yhteydessä toteutettava luovien alojen kasvustrategia ovat toimialan kannalta merkittäviä linjapapereita esimerkiksi tapahtuma-alaa ja tätä kautta myös ohjelmatoimistoja säätelevän lain näkökulmasta, joten niihin kannattaa pistää paukkuja.

Alan kasvumahdollisuuksiin liittyvät kirjaukset ja sosiaaliturvan kehittämiseen liittyvät kirjaukset ovat hyvin ylätasoisia, mutta antavat tilaisuuksia toimialan erityispiirteiden paremmaksi huomioimiseksi. Samoin alan yritysten, jotka kuuluvat Mittelstand-kokoluokkaan, menestys ja kasvu ovat erityisen poliittisen huomion kohteena ja tätä huomiota kannattaa hyödyntää mieluisen sääntelyn ja politiikan edistämiseksi.

Hallitus ratkaisee kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia osana sosiaaliturvauudistusta. Erityistä huomiota kiinnitetään freelancereiden asemaan. Hallitus valmistelee puoliväliriiheen mennessä mallin yhdistelmävakuutukseksi parantaakseen niiden henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina. Musiikkialan toimijoista noin kolmannes on yrittäjiä ja/tai freelancereita, joten kirjauksella on iso merkitys toimijoiden toimeentuloon.

Nykyiseen kaavoitus- ja rakentamislakiin liittyy kirjauksia, joiden osalta on syytä odottaa sääntelyn ja lupaprosessien jonkinlaista lisääntymistä. Hallitusohjelmakirjaus antaa mahdollisuuden torjua sääntelyn lisääntymistä, mutta toki vastuullisena toimialana tapahtumaturvallisuudesta tinkimättömästi kiinni pitäen. Ilmeisesti rakennuslakia tullaan vielä korjaamaan ennen sen voimaantuloa 1.1.2025.

Muita alan kannalta tärkeitä kirjauksia:

s. 55: Hallitus huolehtii, että kunnille siirtymässä olevien TE-palvelujen rahoitus, ohjausjärjestelmä ja asiakaspalvelun lainsäädäntö turvaavat kuntien todelliset mahdollisuudet onnistua kohtaanto-ongelmien ratkaisemisessa kannustinjärjestelmän edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa joustavuuden ja harkinnan lisäämistä asiakkaiden palveluprosesseissa.

s. 56: Valtion aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaista lupa- ja valvontakäytäntöä alueesta riippumatta ja sujuvoittaa lupaprosesseja. Kehittämisen pääperiaatteena on monialaisuus. Ensisijaisesti tämä tarkoittaa lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien kokoamista uuteen perustettavaan monialaiseen virastoon, johon yhdistetään Valvira, Aluehallintovirastot sekä ELY-keskusten Y-vastuualueen tarkoituksenmukaiset tehtävät. Uudessa virastossa ympäristöön liittyvät lupa- ja valvontatehtävät muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden.

s. 124: Käynnistetään rakennusvalvontauudistus, jonka tavoitteena on varmistaa, että rakennusvalvontatoimessa on joka puolella Suomea riittävä osaaminen ja palvelutaso sekä
mahdollisimman yhtenäiset tulkinnat.

s. 216: Hallitus ei käytä veronhuojennuksia tai verotukia kehyksen kiertämiseen.

Kommentit:

Parhaimmillaan se, että TE-palvelut siirretään kuntien vastuulle, mahdollistaa tapahtuma-alalle paremmat työvoimapalvelut, koska kaupungit ovat monessa vetureita tapahtumallisuuden edistämisessä.

Samoin viranomaispalveluiden uudelleen organisointi, jonka tarkoituksena on päällekkäisyyden purkaminen ja asiakaslähtöisyys, on lähtökohtaisesti tervetullutta. Tämä tukee sitä, että yritykset, yrittäjät ja alalla toimivat henkilöt saavat mahdollisimman yksiselitteistä, yhdenmukaista ja tarkoituksenmukaista viranomaispalvelua ja -valvontaa. Samoin rakennusvalvonnan osaamiseen liittyvä kirjaus tukee toteutuessaan alan kannalta hyvää, tarkoituksenmukaista viranomaisvalvontaa.

Ystävällisin terveisin,

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n hallituksen puolesta,

Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

+358 40 526 7260

Veikko Lehtola, puheenjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

puheenjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

+358 50 472 6109