SOA lausui sosiaali- ja terveysministeriölle Tartuntalainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta 14.3.2023

Asia: VN /17836/2022

Lausuntopyyntö tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta / Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om en promemoria om utvecklingsbehoven i fråga om lagstiftningen om smittsamma sjukdomar

SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry (jäljempänä SOA) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Tartuntalainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta. 

SOA tukee Tapahtumateollisuus ry:n 13.3.2023 jättämää ”Lausuntopyyntöä tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta” kokonaisuudessaan. Tapahtumateollisuus ry:n perusteluja mukaillen SOA kannattaa Tapahtumateollisuus ry:n alla olevaa näkemystä.

Muistiossa todetaan, että ”Voimassa olevassa tartuntatautilaissa ei ole sääntelyä yksityisen elinkeinotoiminnan rajoittaminen liittyen lukuun ottamatta tartuntatautilain 58§:ää, joka mahdollistaa yleisötilaisuuksien kieltämisen”. Tapahtumateollisuuden ja SOA:n näkökulmasta ainoa perusteltu ja perustuslain 18§:n hengen mukainen lähtökohta tartuntatautilain uudistamiselle on se, että tapahtuma-alaa kohdellaan samalla tavalla kuten mitä tahansa muutakin elinkeinotoimintaa.

Mikäli tartuntalain 58§ nähdään oleelliseksi säilyttää osana pandemiavarautumisen työkalupakkia, on tehtävä ero ammattimaisen tapahtumajärjestämisen ja ei-elinkeinotoimintana järjestettävien yleisötilaisuuksien välille, joista ensiksi mainittu rinnastuu esimerkiksi kaupan alalla, teollisuudessa, ravintola-alalla tai muilla toimialoilla harjoitettavaan elinkeinotoimintaan. Näitä kaikkia aloja on kohdeltava yhteismitallisin ja yhdenvertaisin rajoituksin tai muiden toimenpiteiden avulla tartuntatautien leviämisen estämiseksi.

SOA toimii mielellään Tapahtumateollisuus ry:n rinnalla ja sen jäsenjärjestönä yhteistyössä ministeriöiden kanssa, jotta esimerkiksi kokoontumislaki, työ- ja elinkeinoministeriöiden lainsäädäntö ja muu lainsäädäntö tukisi tartuntalain uudistamista edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoa:

Veikko Lehtola, puheenjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry
puheenjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 50 472 6109

Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry
toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 40 526 7260

SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry (jäljempänä SOA) on vuodesta 2010 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista. SOA tekee työtä parantaakseen jäsenistönsä ammattialan edellytyksiä ja mm. ylläpitää maassamme yleisesti käytössä olevia ja virallisia esiintyjämyynnin ohjelmatoimitusehtoja. Jäseniä yhdistyksellä on tällä hetkellä yli 50 yritystä.