Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle 14.1.2022

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta VN/32784/2021


Suomen ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnokseen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (jäljempänä SOA) on vuodesta 1996 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista. SOA tekee työtä parantaakseen jäsenistönsä ammattialan edellytyksiä ja mm. ylläpitää maassamme yleisesti käytössä olevia ja virallisia esiintyjämyynnin ohjelmatoimitusehtoja.

Lakiesitys korontodistuksen käytöstä:

Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry pitää erittäin kannatettava lakiesityksen tavoitetta siitä, että sillä turvataan etenkin koronaepidemiasta eniten kärsineiden alojen elinkeinovapaus (tapahtuma-, ravintola-, ja matkailuala) sekä kyseisten alojen työntekijöiden oikeus työhön ja sitä, että se mahdollistaa osan mainittujen toimijoiden elinkeinon harjoittamisen ylipäätään sekä turvaa muun ohella ihmisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

SOA katsoo, että jos koronatodistuksen vapaaehtoinen käyttö sallitaan, siitä tulee itsessään tulla ensisijainen rajoitustyökalu ja muista rajoituksista toissijaisia. Ensisijaisena rajoitustyökaluna todistuksen tulee mahdollistaa 100% kapasiteetti, eli kapasiteettirajoituksia ei tule enää kohdistaa koronapassia käyttäviin tahoihin.

Koronatodistuksen velvoittaminen ensisijaisena terveysturvallisuustoimenpiteenä selkeyttää käytäntöjä eri tapahtumapaikkojen suhteen mukaan lukien ravintolaympäristössä olevat tapahtumapaikat. Useille asiakkaille on erilaisiin tapahtumatyyppeihin kohdistuneet rajoitustoimenpiteet näyttäytyneet sekavana vyyhtinä ja todistuskäytännön levittäminen pääasialliseksi terveysturvallisuustoimenpiteeksi selkeyttäsi käytäntöjä asiakkaiden näkökulmasta.

Koronatodistusta ja tartuntatautilakia koskeva tarkennusehdotus:

Koronatodistus on turvannut tapahtuma-alan toimintamahdollisuudet pandemia-aikana ja sen käytöstä on paljon myönteisiä kokemuksia syksyn 2021 varrelta. Keikkoja saatiin tehdä täydellä kapasiteetilla, artistit ja muu kiertuehenkilökunta saivat tehdä jälleen töitä. Myös ohjelmatoimistojen taloudellinen tilanne alkoi kohentua.

Joulukuun 2021 rajoituspäätösten myötä tapahtuma-alalla ja tämän kautta myös ohjelmatoimistoissa tulovirrat tyrehtyivät, mutta työmäärä pysyi samanlaisena muun muassa keikkojen siirtojen kautta. SOA katsoo, että osasyynä rajoituspäätöksiin on rokottamattoman kansanosan suojaaminen vakavalta koronataudilta. Tämän vuoksi SOA ehdottaa koronatodistusta ja tartuntatautilakia koskevaan lakiin tarkennusta passin myöntämisen kriteereiden suhteen. Todistus tulisi SOA:n mielestä myöntää vain rokotetuille ja koronataudin sairastaneille.

SOA korostaa, että:

● Ensisijaisena pyrkimyksenä tulee olla päästä eroon kaikista rajoituksista. Rajoituksia tulee asettaa vain, jos ne ovat välttämättömiä vakavien koronavirustautitapausten aiheuttaman liiallisen sairaalakuormituksen vähentämiseksi.

● Myös koronatodistus on rajoitus tilanteessa, jossa väestön rokotussuoja on riittävä ja sairaalahoitoa tarvitsevien tapausten määrä ei ylitä muiden hengitystiesairauksien vaatimia hoitomääriä. Tällaisessa tilanteessa tartuntatautilain käyttö ja määräaikaisten pykälien voimassaolo tulee päättää välittömästi.

● Koronatodistuksen käyttökelpoisuuden jatkuvuus tulee varmistaa erityisesti nykytilanteessa, jossa tartuntoja on väestössä paljon, mutta samanaikaisesti kaikkia tartuntoja ei enää varmenneta laboratoriotestein tai lääkärissä. Lainsäätäjän tulee löytää nopeasti ratkaisut siihen, kuinka vakavalta covid-19-taudilta riittävässä suojassa olevat henkilöt voivat edelleen osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin.

● Yleisötilaisuuksiin ja tapahtumaelinkeinon harjoittamiseen kohdistuvien rajoitusten tulee olla oikeudenmukaisia ja yhdenvertaisia muiden toimialojen kanssa. Niiden tulee perustua tutkimustietoon ja kerättyyn näyttöön.

● Rajoituksista aiheutuvat taloudelliset menetykset tulee kompensoida niistä kärsiville elinkeinonharjoittajille yhdenvertaisesti. Toimivat tukimekanismit tulee valmistella ennakoivasti, jotta ne voidaan ottaa käyttöön viiveettä tilanteessa, jossa rajoituksia on välttämätöntä asettaa.

Lisätietoa:

SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 40 526 7260

Maija Kaarna, puheenjohtaja / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
puheenjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 50 543 4282