Lausunto 2.2.2022

Hallituksen esitys laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros) (VN/1587/2022)

Suomen ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnokseen yritysten määräaikaisesta lain muuttamisesta (kuudes kierros) (VN/1587/2022).

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (jäljempänä SOA) on vuodesta 1996 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista. SOA tekee työtä parantaakseen jäsenistönsä ammattialan edellytyksiä ja mm. ylläpitää maassamme yleisesti käytössä olevia ja virallisia esiintyjämyynnin ohjelmatoimitusehtoja.

Kustannustuki

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit pitää hyvänä instrumenttina kustannustukea, jonka avulla kompensoidaan rajoituksien piirissä olevien yrityksien tulonmenetyksiä. Lakiesitys ei kuitenkaan ole sellaisenaan ohjelmatoimistojen kannalta toimiva ja siihen on tehtävä korjausliikkeitä.

Esityksen mukaan ohjelmatoimistojen yleisin vertailuajankohta sijoittuu seuraavasti:

yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän syyskuuta 2021 ja 30 päivän marraskuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäverot Verohallinnolle kuukausittain tai yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys ei ole tehnyt arvonlisäveroilmoituksia Verohallinnolle;

SOA:n ehdoton kanta on, että Kustannustuen VI:n kierroksen vertailuajankohta tulisi sijoittua vuodelle 2019, kuten aikaisemmalla kustannustukikierroksella. Tällä hetkellä esityksessä vertailuajankohta sijoittuu pandemia-aikaan. Sen aikana tapahtuma- ja ravintola-alaa koski erilaiset rajoitustoimenpiteet esimerkiksi asiakaskapasiteetteja koskien. Lokakuun puolivälistä lähtien koronapassin avulla useat rajoitukset oli mahdollista kiertää. Tästä huolimatta lipunmyynnissä näkyi asiakkaiden epäluottamus tapahtumien toteutumista kohtaan. Esitetty vertailuajankohta ei siis kerro todellisesta yritysten liikevaihdon alenemasta. On perusteltua, että Kustannustuen VI:n kierroksen vertailuajankohta on sama kuin edellisellä kierroksella.

Lakiesityksen esitys omavastuun ja liikevaihdon alenemaa koskevan prosentin laskemisesta 30 prosentista 20 prosenttiin ohjelmatoimistot pitävät kannatettavana, koska tätä kautta tuen piiriin pääsee enemmän yrityksiä.

Kustannustuki ja sen suhde muihin tukiin

SOA:n ehdoton kanta on, että kustannustuen ja valmisteilla olevan Tapahtumien takuutuen välinen kytkös tulee purkaa seuraavassa Tapahtumien takuutuen valmistelussa. Ohjelmatoimistoalan toimijoiden liikevaihdoissa on valtavia kuukausittaisia eroja, mutta kiinteät kulut kertyvät tasaisesti. Yritysten kiinteisiin kuluihin kohdistetussa kustannustuessa ei tule vähentää Tapahtumien takuutukien muuttuvia kuluja, joita artistien palkkiot ovat. Muun ohella Tapahtumien takuutuessa ei ohjelmatoimistojen 15-20 % komissiota hyväksytty korvausten piiriin ja se tulee sinne lisätä.

Tapahtumien takuutuki ei ole toteutunut ohjelmatoimistojen osalta hyvin, koska iso osa ohjelmatoimistojen toiminnasta on tapahtumien järjestäjien alihankintaketjussa ja osaa ohjelmatoimistoja ei ole ilmoitettu tapahtumatakuun piiriin tapahtuman järjestäjän toimesta. Tästä syystä Tapahtumien takuutuen hakuprosessin valmistelussa tulee huomioida ja mahdollistaa yrityksille itse lisätä itsensä tapahtumatoimijaksi / alihankkijaksi, jotta korvausta voi saada.

Kuitenkin edellä mainitusta huolimatta SOA pitää tärkeänä, että elävän musiikin alan elpymistä tuetaan jatkossa myös Tapahtumien takuutuella. SOA esittää tapahtumatakuun valmisteluprosessin vauhdittamista ja pikaista voimaansaattamista. Elävän musiikin kentän toimijoita, joilla on uskottava näkymä liiketoiminnan käynnistymiseen ja jatkuvuuteen, mutta koronakriisin aiheuttaman taloudellisen aseman heikentymisen vuoksi tilapäisesti riittämätön maksu- ja riskinottokyky, voidaan tukea tapahtumatakuun pikaisella uudelleenkäynnistämisellä. Tapahtumien takuutuen piiriin tulee jatkossa lukea myös pienemmän liikevaihdon toimijat ja ympärivuotinen tapahtumatoiminta, esimerkiksi keikkapaikat, klubit ja konserttisalit. Niin kauan, kun koko toimialaa rajoitetaan samoin rajoituksin, on sitä myös tuettava tasa-arvoisesti. Jotta Tapahtumien takuutuki toimii aitona riskinhallinnan välineenä, tarvitsee tapahtuma-ala tietoa sen aikataulusta ja reunaehdoista pian.

Tukikatto

Esityksessä esitettyä tukien tukikattoa tulisi nostaa 2,3 miljoonasta eurosta ylöspäin. Isommilla yrityksillä tukikatto on tullut jo täyteen ja niiden tarve tuelle sulku- ja rajoitustoimenpiteiden ajalta on sama kuin pienemmillä yrityksillä muun muassa palkkojen maksun muodossa. Useissa EU-maissa tukikatto on huomattavasti korkeampi. Lisäksi yrityksiä ja tapahtuma-alaa kohtaan kohdistuu tällä hetkellä Suomessa yksi Euroopan ankarimmista rajoitustoimenpiteiden vyyhdistä, mikä lisää yritysten tuen tarvetta verrokkimaihin verrattuna. Tukikatto ja epäselvärajoitusympäristö aiheuttaa mm. isojen merkittävien kiertueiden päätymisen kilpailijamaihin Suomen sijasta.

Sulkukorvaus

Moni ainoastaan tapahtumajärjestäjää palveleva alihankintayritys on menettänyt mahdollisuuden elinkeinon harjoittamiseen, kun tapahtumien järjestäminen on kielletty. SOA edellyttää, että tällaiset suoraan tapahtumajärjestäjiä palvelevat yritykset tulee ottaa sulkukorvauksen piiriin. Tästä esimerkkinä voidaan mainita ohjelmatoimistot, joiden ei ole mahdollista tosiasiallisesti harjoittaa liiketoimintaansa, koska tapahtumapaikat ovat suljettu joihin ohjelmaa myydään. Toinen esimerkki on yritystapahtumia tai messuja järjestävät tai alihankkivat tapahtuma-alan yritykset, joiden ei ole tosiasiallisesti mahdollista harjoittaa liiketoimintaa asiakastilojen ollessa suljettuna tai osallistujat ovat määrätty (vahvasti suositeltu) etätyöhön viranomaisten toimesta.

Hallituksen esityksessä mainitaan, että sulkukorvaus on tarkoitettu myös yritykselle, jonka järjestämä yleisötilaisuus on kielletty.

SOA haluaa muistuttaa, että Suomessa toimii satoja yrityksiä, joiden elinkeinotoimintaa on toteuttaa muiden yritysten tilaamia tapahtumia. Nämä tapahtumat eivät useimmiten kuulu kokoontumislain tarkoittaman yleisötilaisuuskäsitteen piiriin, koska ne eivät ole yleisölle avoimia tilaisuuksia. Tämän vuoksi viranomaismääräykset eivät myöskään suoraan koske niitä.

Kuitenkin, kun kokoontumista rajoitetaan tai tapahtumatilat suljetaan viranomaismääräyksellä, myös tällaiset tilaisuudet peruuntuvat. Asiakasyritykset ja tapahtumajärjestäjät haluavat vaikeassa epidemiatilanteessa toimia vastuullisesti ja noudattaa viranomaismääräyksiä, jotta epidemian hillinnän tavoitteet toteutuvat. Viranomaismääräykset siis rajoittavat myös yritystilaisuuksia toteuttavien tapahtumajärjestäjäyritysten toimintaa täysin samalla tavalla kuin yleisötilaisuuksia järjestävien yritysten. On siis perusteltua, että nämä yritykset otetaan sulkukorvauksen piiriin.

SOA ry esittää, että sulkukorvauksen piiriin huomioidaan myös ne tapahtumajärjestäjäyritykset, jotka järjestävät muiden yritysten tilaamia tapahtumia.

Korvaus ei koske siirrettyä tilaisuutta

Hallituksen esitykseen on kirjattu, että sulkemiskorvaus ei koske siirrettyä tilaisuutta.

SOA ei hyväksy esitettyä kirjausta, eikä ymmärrä lainsäätäjän tarkoitusta kirjauksen taustalla. Kyseinen kirjaus asettaa elävän musiikin toimialan jälleen eriarvoiseen asemaan muihin toimialoihin nähden.

Tilojen ollessa suljettuna tai yleisötilaisuuksien kiellettynä kaikki sille ajalle suunniteltu asiakastoiminta ja tilaukset joko peruuntuvat tai siirretään tulevaan, toimialasta riippumatta. Tapahtuma-alan osalta kirjattu erilainen toimintamalli on käsittämätön ja sitä ei voi hyväksyä.

SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 40 526 7260

Maija Kaarna, puheenjohtaja / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
puheenjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 50 543 4282